Posted on July 22, 2015 By

resources

今日去街市買餸時都只係打算懶懶地滾個冬瓜湯就當一個餸,但後來發現原來今日係小暑,所以最後我就改為煲荷葉冬瓜水,等我家兩位老細消消暑啦

全文…