Posted on October 7, 2015 By

resources

其實我係好鐘意食花甲,係網上見到有朋友仔整左個花甲蒸滑蛋,睇見好靚又好易整咁,所以我又嚟自己試下整,原來真係幾好味…..大愛呀 全文…