Posted on April 26, 2017 By

20170426_BLW_FB1

有睇開楠媽嘅page嘅媽媽都知道楠媽係一位在職媽媽。我同各位在職媽媽一樣,朝9晚6,講真放工真係幾累,累到一個點。還要在lunch time去買新鮮食材,研究手指食物食譜。回家後立即9秒9準備,真的好累人。但大家為咗BB好,幾累都值得,相信無論全職定在職媽媽都一樣。 全文…